Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Η επιχείρηση μας από 01/01/2021 τηρεί ηλεκτρονικά βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Α.Δ.Ε