Έκδοση τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών

Η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών γίνετε ψηφιακά σε μορφή PDF, μέσω του συστήματος myDATA.

  •  Ηλεκτρονική αποστολής
  • Εκτυπωμένη απόδειξη
    • ΕΛ.ΤΑ